अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १३ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ४५रू ५५रू ४९.६०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २५रू ३०रू २७.६७
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५८रू ५५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४२रू ४५रू ४३.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७८रू ८३रू ८०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू २९.५०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३१.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १३०रू १६०रू १४६.६७
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू २९६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६६.६७
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
जुनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
किवि (केजी)रू ६००रू ६५०रू ६२६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७२.५०
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २४८.७५
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू ३४०रू ४००रू ३७३.३३