अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ५ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १२रू १६रू १४.४०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १६रू २१रू १८.२०
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५६रू ५३.८०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८२.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २३.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २२रू ३०रू २६.४०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू २४०रू २५०रू २४५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १५०रू १४०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३६.६७
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भिण्डी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५३.३३
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७२.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३३०रू ३०६.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११३.३३
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५३.३३
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६५रू १५६.६७
गुन्दुक (के.जी.)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २४०रू २२०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
आँप(दसहरी) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.३३
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २५रू ३५रू ३०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४५०रू ४३५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू १४०रू १५०रू १४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २२६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००