अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ६ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १०रू १५रू १२.३३
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १४रू २०रू १७.२५
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५६रू ५३.६७
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८२.३३
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मकै बोडी (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १४०रू १५०रू १४५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
घिरौला (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भिण्डी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १३०रू १८०रू १५३.३३
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २४०रू २२३.३३
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.३३
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४५०रू ४३३.३३
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू १४०रू १६०रू १५०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ९०रू १२०रू १०३.३३
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००