अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १० असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १०रू १५रू १२.५०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १३रू १८रू १५.६०
आलु रातो (के.जी.)रू ५४रू ५८रू ५६.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ९५रू १००रू ९८.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २८रू ३५रू ३१.६०
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५३.३३
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८३.३३
मटरकोशा (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४५रू ५५रू ५०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४५रू ५५रू ५०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
भटमासकोशा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३३.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भिण्डी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २२०रू २००.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सेलरी (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५३.३३
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१३.३३
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
कागती (के.जी.)रू १८०रू २२०रू २०४.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मौसम (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २५रू ३५रू ३०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २५८.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४४०रू ४३०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४३.३३
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ४००रू ५००रू ४५०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७७.५०
हरियो धनिया (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २२८.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००