अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १२ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ८रू १२रू १०.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १३रू २०रू १६.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५५रू ६०रू ५७.६०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.३३
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू १००रू १०५रू १०२.६०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५७.५०
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६४.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११३.३३
भटमासकोशा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३३.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
भिण्डी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १६०रू २००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २७०रू ३००रू २८४.००
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
पार्सले (के.जी.)रू २४०रू २५०रू २४५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५३.३३
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५३.३३
मौसम (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १६०रू १५०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ९०रू ८०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४२०रू ४४०रू ४३०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २१०रू २०५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००