अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २५ असार । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ५५रू ६५रू ६०.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ६४रू ६६रू ६५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ५६रू ५८रू ५७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ९०रू ९५रू ९२.६७
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मकै बोडी (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ११०रू १३०रू १२०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १५०रू १४०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिरौला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.६७
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
पिंडालू (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्कूस (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
रायो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६६.६७
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४५०रू ५००रू ४७६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
सेलरी (के.जी.)रू १६०रू १७०रू १६५.००
पार्सले (के.जी.)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
तोफु (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २४०रू २२३.३३
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मौसम (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
जुनार (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४६०रू ५००रू ४८०.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २३०रू २५०रू २४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००