अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ३ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ३५रू ४५रू ३९.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७५रू ८०रू ७७.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५५रू ६५रू ६०.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
मूला सेतो(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११६.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५४.००
लौका (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिरौला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६४.००
झिगूनी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
सलगम (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५४.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बरेला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १३०रू १६०रू १४४.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३२०रू ३८०रू ३५२.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पुदीना (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २५०रू २३०.००
अनार (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १६०रू १७०रू १६५.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १४०रू १६०रू १५०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
मौसम (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २५रू ३५रू ३१.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५६.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १००रू १२०रू ११२.५०
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७४.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ८०रू १००रू ८८.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २५८.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००