अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १० जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ४५रू ५५रू ५०.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू २५रू ३२रू २९.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५८रू ५५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४८रू ५२रू ५०.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४५रू ४८रू ४६.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७८रू ८३रू ८०.६०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू २८.७५
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तरुल (के.जी.)रू १००रू १००रू १००.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १८०रू १६०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३८०रू ४२०रू ४००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३३०रू ३१५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मौसम (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
किवि (केजी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू ११०रू ९८.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५६.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू १४०रू १८०रू १५८.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
सिताके च्याउ (के.जी.)रू १०००रू १०००रू १,०००.००