अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १५ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १८रू २५रू २१.६०
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३६रू ४८रू ४३.४०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू २५रू ३०रू २७.५०
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २५रू ३२रू २९.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४४रू ४६रू ४५.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७५रू ७३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू २९.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६२.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १४०रू १३५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १४०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.५०
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १३०रू १६०रू १४६.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
अनार (के.जी.)रू ३८०रू ४००रू ३९०.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू २००रू २५०रू २३०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २४८.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००