तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूची

काठमाडौँ, ५ साउन । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ । गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १२रू १६रू १४.३३गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू १७रू २३रू १९.६०आलु रातो (के.जी.)रू ६८रू ७२रू ७०.४०आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ५६रू ५८रू ५७.००आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.३३आलु सेतो (के.जी.)रू ५२रू ५५रू ५३.५०प्याज…