अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २१ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४४रू ४६रू ४५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३८रू ४०रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६८रू ७२रू ७०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.५०
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू १०रू १५रू १२.५०
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू १०रू १५रू १३.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू १५रू २५रू २०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
टाटे सिमी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
तितो करेला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
परवर(तराई) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिरौला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४१.६७
रायो साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
तरुल (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू ११०रू १३०रू १२०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७५.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३५०रू ४५०रू ४००.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
कोइरालो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६२.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १५०रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
अम्बा (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
किनु (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २२०रू २४०रू २३०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २७०रू २६६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १९०रू २००रू १९५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३४०रू ३६०रू ३५०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २६०रू २७०रू २६५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३५०रू ३६०रू ३५५.००