अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ८ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ५२रू ६०रू ५४.८०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ४५रू ५५रू ५०.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५७रू ५४.६०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४५रू ४८रू ४६.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
मकै बोडी (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ८०रू १००रू ९०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तरुल (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १३०रू १७०रू १५०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३३०रू ३१५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २६०रू ३००रू २८०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
मौसम (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
किवि (केजी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११३.३३
हरियो धनिया (के.जी.)रू १४०रू १८०रू १६२.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
सिताके च्याउ (के.जी.)रू १०००रू १०००रू १,०००.००