अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूची



काठमाडौँ, ११ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३८रू ५०रू ४३.६०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू २५रू ३०रू २८.३३
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३४.००
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५८रू ५५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४२रू ४५रू ४३.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८२.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३२रू २७.४०
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १४०रू १३६.६७
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७२.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३२०रू ३८०रू ३५२.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३०६.६७
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ३५रू ३३.३३
मौसम (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
जुनार (के.जी.)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ४५रू ६५रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू १५रू २५रू २०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
किवि (केजी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १३०रू १५०रू १४०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू १५०रू २००रू १८२.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
सिताके च्याउ (के.जी.)रू १०००रू १०००रू १,०००.००