अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १२ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३८रू ५०रू ४४.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २५रू ३२रू २८.४०
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५८रू ५५.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४२रू ४५रू ४३.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७८रू ८३रू ८०.४०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू २९.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ८८.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४४.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४५रू ३७.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
तरुल (के.जी.)रू १००रू १००रू १००.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १८०रू १६०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३४०रू ४००रू ३७०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २२०रू २६०रू २४०.००
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
जुनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
किवि (केजी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू १८०रू २२०रू २००.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००