अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १६ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २६रू २३.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३५रू ४७रू ४०.४०
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू २५रू ३२रू २९.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २५रू ३२रू २९.२५
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ५०रू ५२रू ५१.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४४रू ४६रू ४५.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६८.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
मकै बोडी (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १४०रू १३०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिरौला (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भिण्डी (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १८०रू १६०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३६०रू ३३०.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
पार्सले (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
अनार (के.जी.)रू ३८०रू ४००रू ३९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मौसम (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २५रू ३५रू ३०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ४८.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २७०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००