अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २४ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २०रू २५रू २२.३३
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.३३
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४५रू ४८रू ४६.३३
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४२रू ४५रू ४३.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७५रू ७२.३३
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २२.३३
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू १६०रू १८०रू १७०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तितो करेला (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
लौका (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३०रू २७.६७
भिण्डी (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १८०रू २२०रू २००.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६३.३३
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २००रू २४०रू २२३.३३
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२६.६७
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २००रू २५०रू २२६.६७
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २४०रू २६०रू २५०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू १९०रू १८५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २६०रू २५०.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००