अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २७ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ५५रू ६०रू ५८.३३
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू १५रू २०रू १७.६७
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू २६रू ३३रू २९.२५
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू १५रू २०रू १७.६७
आलु रातो (के.जी.)रू ५०रू ५५रू ५२.३३
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु रातो(मुडे) (केजी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७५रू ८०रू ७७.६७
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २८रू २४.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६५रू ७५रू ७०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
मूला रातो (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ३५रू ३२.६७
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मकै बोडी (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रायो साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १६०रू २००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
कुरीलो (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पुदीना (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
इमली (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २३०रू २६०रू २४३.३३
अनार (के.जी.)रू ३५०रू ४००रू ३७६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.६७
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १६०रू १८०रू १७०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
लीच्ची(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२३.३३
लीच्ची(भारतीय) (केजी)रू २००रू २५०रू २२६.६७
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २३०रू २५०रू २४०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३३०रू ३२५.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३४०रू ३३५.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००