अर्थ

 तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, २६ चैत । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.४०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ३८रू ४०रू ३९.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ७०रू ७५रू ७२.५०
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३८.३३
गाजर(तराई) (केजी)रू २५रू ३०रू २८.३३
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
मूला रातो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू १५रू २५रू १८.७५
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १५०रू १४०.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
लौका (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू १००रू ११०रू १०५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिरौला (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ३९.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सलगम (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
पिंडालू (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
तरुल (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३५०रू ४५०रू ४००.००
न्यूरो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
सजिवन (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
कोइरालो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(झोले) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २४०रू २८०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
सुन्तला(भारतीय) (केजी)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
मौसम (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
जुनार (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १४०रू १५०रू १४५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ४५रू ५५रू ५०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २२०रू २१०.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
किनु (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
किवि (केजी)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ६००रू ६५०रू ६२५.००
अमला (के.जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
अदुवा (के.जी.)रू २३०रू २५०रू २४०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १७०रू १८०रू १७६.६७
हरियो धनिया (के.जी.)रू ४०रू ६०रू ५२.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २७०रू २६५.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १४०रू १६०रू १५०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००