अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १२ वैशाख । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू २५रू २३.३३
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू २०रू २५रू २२.५०
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू २५रू ३५रू ३०.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.५०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४६रू ४८रू ४७.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६७.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
गाजर(तराई) (केजी)रू २०रू ३०रू २५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३५रू ४५रू ४०.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू २५रू ३५रू ३०.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १३८.००
मटरकोशा (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
टाटे सिमी (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
तितो करेला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
लौका (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३६.६७
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
घिरौला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४४.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४३.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू १०रू २०रू १५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू १०रू २०रू १५.००
भिण्डी (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
बरेला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्कूस (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६३.३३
रायो साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
बकूला (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १६०रू २००रू १८०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू ३५०रू ४००रू ३७५.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३१६.६७
न्यूरो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
कोइरालो (के.जी.)रू २००रू २५०रू २३३.३३
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
पार्सले (के.जी.)रू १५०रू १८०रू १६५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १००रू १५०रू १२५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
अनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १५०रू २००रू १७५.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू १५रू २५रू २०.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
किवि (केजी)रू ४५०रू ५००रू ४७५.००
शरीफा (के‍.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७५.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ९०रू १००रू ९५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ५०रू ८०रू ६४.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २७०रू २८०रू २७६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १६०रू २००रू १८०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २८०रू २६५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००