अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ३० वैशाख । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २५रू ३०रू २७.६७
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.६७
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४५रू ४८रू ४६.३३
आलु सेतो (के.जी.)रू ४०रू ४२रू ४१.००
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६५रू ७०रू ६७.६७
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ७५रू ८०रू ७७.६७
गाजर(तराई) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४७.६७
बन्दा(तराई) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
बन्दा(नरिवल) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.६७
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मकै बोडी (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू १३०रू १४०रू १३५.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १३०रू १५०रू १४०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
लौका (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
स्कूस (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
रायो साग (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू ११०रू १२०रू ११५.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
सजिवन (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
ग्याठ कोबी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
पार्सले (के.जी.)रू २००रू २५०रू २२६.६७
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
गान्टे मूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
केरा (दर्जन)रू १३०रू १४०रू १३५.००
कागती (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.६७
अनार (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२६.६७
आँप(मालदह) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १५०रू १६०रू १५५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मौसम (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६३.३३
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७६.६७
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२६.६७
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू १००रू १२०रू ११०.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू १५०रू २००रू १७६.६७
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २६०रू २८०रू २६८.७५
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २२०रू २३०रू २२५.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३३.३३
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २५०रू २३३.३३
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००