अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, १ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(नेपाली) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू २०रू ३०रू २५.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू २५रू ३२रू २९.००
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
आलु रातो (के.जी.)रू ४८रू ५२रू ५०.००
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ६८रू ७२रू ७०.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
गाजर(तराई) (केजी)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५३.३३
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
बोडी(तने) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
मकै बोडी (केजी)रू ९०रू १००रू ९५.००
मटरकोशा (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १२०रू १४०रू १३०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४३.००
लौका (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
चिचिण्डो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ४०रू ४५रू ४२.००
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू ३०रू ४०रू ३५.००
सलगम (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
भिण्डी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४५.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
बरेला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
रायो साग (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
चमसूरको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
तोरीको साग (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मेथीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
प्याज हरियो (के.जी.)रू ११०रू १३०रू १२०.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११२.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ४००रू ३५०.००
न्यूरो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
रातो बन्दा (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
सेलरी (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
पुदीना (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८५.००
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २८०.००
अनार (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १८०रू २००रू १९०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १५०रू १६०रू १५५.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू ३००रू ३२०रू ३१०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
मौसम (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २८०रू २६५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २५रू ३०रू २८.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७०.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ११०रू १२०रू ११५.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ६०रू १००रू ८०.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू २००रू २२०रू २१०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४५.००
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १२०रू १५०रू १३५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २२०रू २५०रू २३५.००
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००
सिताके च्याउ (के.जी.)रू ७५०रू ८००रू ७७५.००