अर्थ

तरकारी तथा फलफूलको आजको मूल्यसूचीकाठमाडौँ, ७ जेठ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजको लागि तोके अनुसारको तरकारी र फलफूलको मूल्य यस प्रकार रहेको छ ।

गोलभेडा ठूलो(भारतीय) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६५.००
गोलभेडा सानो(लोकल) (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४४.००
गोलभेडा सानो(टनेल) (के जी)रू ६०रू ६५रू ६३.००
गोलभेडा सानो(भारतीय) (के जी)रू ४०रू ४५रू ४२.५०
गोलभेडा सानो(तराई) (के जी)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
आलु रातो (के.जी.)रू ५२रू ५५रू ५३.८०
आलु रातो(भारतीय) (के जी)रू ४८रू ५०रू ४९.००
आलु सेतो (के.जी.)रू ४५रू ५०रू ४८.३३
प्याज सुकेको (भारतीय) (के.जी.)रू ८०रू ८५रू ८३.००
गाजर(लोकल) (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
बन्दा(लोकल) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
काउली स्थानिय (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
स्थानीय काउली(ज्यापु) (केजी)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सेतो मूला(हाइब्रीड) (केजी)रू ४०रू ५०रू ४५.००
भन्टा लाम्चो (के.जी.)रू ३०रू ४०रू ३५.००
भन्टा डल्लो (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
बोडी(तने) (के.जी.)रू ८०रू १००रू ९०.००
मकै बोडी (केजी)रू ९०रू १००रू ९६.६७
मटरकोशा (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
घिउ सिमी(लोकल) (के.जी.)रू १००रू १२०रू १०८.००
घिउ सिमी(हाइब्रीड) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
घिउ सिमी(राजमा) (केजी)रू १३०रू १५०रू १४०.००
भटमासकोशा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तितो करेला (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.००
लौका (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
परवर(लोकल) (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९५.००
परवर(तराई) (केजी)रू ८०रू ९०रू ८५.००
चिचिण्डो (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
घिरौला (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५५.००
झिगूनी (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
फर्सी पाकेको (के.जी.)रू ३५रू ४०रू ३७.५०
फर्सी हरियो(लाम्चो) (के.जी.)रू २५रू ३५रू २९.००
हरियो फर्सी(डल्लो) (केजी)रू २५रू ३५रू ३०.००
भिण्डी (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४४.००
सखरखण्ड (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६५.००
रायो साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
पालूगो साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
चमसूरको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तोरीको साग (के.जी.)रू ४०रू ५०रू ४६.६७
मेथीको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
प्याज हरियो (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तरुल (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
च्याउ(कन्य) (के.जी.)रू १३०रू १६०रू १४६.००
च्याउ(डल्ले) (के जी)रू २८०रू ३२०रू ३००.००
कुरीलो (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
न्यूरो (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
ब्रोकाउली (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
चुकुन्दर (के.जी.)रू ६०रू ७०रू ६६.६७
सजिवन (के.जी.)रू ९०रू १००रू ९६.६७
रातो बन्दा (के.जी.)रू ५०रू ६०रू ५६.६७
जिरीको साग (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.६७
सेलरी (के.जी.)रू १२०रू १३०रू १२६.६७
पार्सले (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
सौफको साग (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
पुदीना (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
गान्टे मूला (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
इमली (के.जी.)रू १४०रू १५०रू १४६.६७
तामा (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
तोफु (के.जी.)रू १५०रू १७०रू १६०.००
गुन्दुक (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७५.००
स्याउ(फूजी) (के जी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
केरा (दर्जन)रू १२०रू १३०रू १२५.००
कागती (के.जी.)रू २५०रू ३००रू २७६.००
अनार (के.जी.)रू ३००रू ३५०रू ३२५.००
आँप(मालदह) (के.जी.)रू २२०रू २५०रू २३५.००
आँप(दसहरी) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
आँप(कलकत्ते) (केजी)रू १६०रू १८०रू १७०.००
अंगुर(हरियो) (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
अंगुर(कालो) (केजी)रू २८०रू ३००रू २९०.००
तरबुजा(हरियो) (के.जी.)रू ३५रू ४५रू ४०.००
मौसम (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
जुनार (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५५.००
भुई कटहर (प्रति गोटा)रू १८०रू २००रू १९०.००
काक्रो(लोकल) (के.जी.)रू ५०रू ७०रू ६०.००
काक्रो(हाइब्रीड) (के जी)रू २०रू ३०रू २५.००
रुख कटहर (के.जी.)रू ६०रू ८०रू ७२.००
नासपाती(चाइनिज) (केजी)रू २००रू २५०रू २२५.००
मेवा(नेपाली) (के.जी.)रू १००रू १२०रू ११०.००
मेवा(भारतीय) (केजी)रू १००रू १२०रू ११०.००
किवि (केजी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
आभोकाडो (के.जी)रू ५५०रू ६००रू ५७५.००
अदुवा (के.जी.)रू २५०रू २७०रू २६०.००
खु्र्सानी सुकेको (के.जी.)रू ४००रू ४५०रू ४२५.००
खु्र्सानी हरियो (के.जी.)रू ८०रू ९०रू ८६.००
खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी)रू ९०रू ११०रू १००.००
खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी)रू ७०रू ८०रू ७६.६७
भेडे खु्र्सानी (के.जी.)रू ७०रू ८०रू ७५.००
लसुन हरियो (के.जी.)रू १००रू ११०रू १०५.००
हरियो धनिया (के.जी.)रू ८०रू १२०रू ९६.००
लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.)रू २५०रू २६०रू २५६.००
लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.)रू १८०रू २००रू १९०.००
छ्यापी सुकेको (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५६.६७
छ्यापी हरियो (के.जी.)रू १५०रू १६०रू १५५.००
ताजा माछा(रहु) (के जी)रू ३२०रू ३४०रू ३३०.००
ताजा माछा(बचुवा) (के जी)रू २४०रू २५०रू २४५.००
ताजा माछा(छडी) (के जी)रू २५०रू २६०रू २५६.६७
ताजा माछा(मुंगरी) (के जी)रू ३३०रू ३५०रू ३४०.००
राजा च्याउ (के.जी.)रू २८०रू ३००रू २९०.००